Obsah

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ od 1.9.2022

 

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tábor-Měšice, Míkova 416, 391 56 Tábor-Měšice.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

 

Uchazeč

Výsledek řízení

06

přijat/a

 

15

přijat/a

07

přijat/a

 

16

přijat/a

08

přijat/a

 

17

přijat/a

09

přijat/a

 

24

přijat/a

12

přijat/a

 

26

přijat/a

13

přijat/a

 

27

přijat/a

 

 

Vyvěšeno dne: 17.5.2022                                                                       Mgr. Hana Saláková

                                                                                                                       ředitelka školy

Sejmuto dne: 31.5.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola

Vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Bakešová, tel.: 381 254 710, mobil: 778 764 790

Učitelky MŠ: Alena Kubů, Miloslava Benediktová, Eva Potužáková

Předškolní zařízení se skládá ze dvou budov, učebního křídla a hospodářského pavilonu. Provoz v dnešní budově školy byl zahájen v květnu 1975. Učební křídlo tvoří dvě oddělení, která mají vlastní šatnu, sociální zařízení a hernu. V bezprostřední blízkosti MŠ se nachází rozlehlá plně vybavená školní zahrada, která byla v roce 2008 zmodernizována. MŠ pracuje podle vlastního ŠVP „Je nám spolu dobře“, vychází z přirozených potřeb dítěte. V mateřské škole funguje bohatá mimoškolní a zájmová činnost, které se mohou přímo účastnit rodiče dětí. K nejzajímavějším patří Kouzelná noc, piknik na školní zahradě, besídka pro rodiče, zdobení vánočního stromečku, Den dětí,…

Provoz mateřské školy

Od 6:00 do 16:15 hodin. MŠ má dvě třídy, v každé je zapsáno 28 žáků, celkem dochází do MŠ 56 dětí, což je nejvyšší možný počet zájemců o předškolní vzdělávání.

Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let, výjimečně mladší.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ stanovuje vedení školy. 

Dítě, které je zapsané v MŠ, je nutné v době jeho nepřítomnosti omluvit zákonnými zástupci. V den jeho nepřítomnosti je možno odebrat oběd i svačinku. Další dny se jídlo odhlašuje.

Úplata za školské služby v MŠ 

Hradí se v měsíčních splátkách, výše úplaty je stanovena na 300,- Kč za měsíc. Platí ji i děti, které nechodí každý den. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky úplatu nehradí. Úplata může být snížena nebo prominuta, bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy, informace na ředitelství školy.


Mateřská škola Tábor – Měšice: 40 let od založení

První záznamy o mateřské škole jsou od 1.12.1951, kdy byla otevřena jedna třída v základní škole. 2. 9. 1963 byl pak zahájen provoz MŠ s kapacitou 30 dětí v barokním zámku.

V roce 1962 je patrná snaha Místního národního výboru v Měšicích o výstavbu nové mateřské školy, protože začal počet dětí narůstat a stávající kapacita již nestačila. Přesto však tato jedna třída v zámku byla využívána až do května 1975. 

Výstavba nové mateřské školy s kapacitou pro 60 dětí byla zahájena 22. 8. 1972 formou „akce Z“. Stavebně byla dokončena v dubnu 1975 a 10. 5. 1975 proběhla kolaudace tohoto předškolního zařízení. Slavnostní otevření nové mateřské školy se konalo 14. 5. 1975. 

Objekt se skládá ze dvou spojených budov a velké zahrady. První část tvoří dvě třídy se sociálním zázemím, část druhou hospodářský pavilon s kuchyní a plynovou kotelnou. 

Zřizovatelem celého právní subjektu, Základní škola a Mateřská škola Tábor – Měšice, je Město Tábor, které se stará o stavebně technický stav budov.

Nejvýznamnější akce posledních let:

 • v roce 1999 proběhla přístavba a rozšíření sociálního zázemí, aby byla udržena kapacita školky díky novým hygienickým normám, kdy část mateřské školy sloužila jako jídelna pro ZŠ;
 • v roce 2001 proběhla rekonstrukce druhého sociálního zázemí, byla zrušena pevná stěna mezi částmi 1. třídy MŠ. Nahradily ji pojízdné dveře a děti MŠ mohly druhý prostor, který v té době sloužil jako jídelna pro žáky ZŠ, též zčásti využívat v době mimo oběd;
 • v letech 2002 – 2006 probíhala po etapách výměna oken;
 • v roce 2006 byla provedena oprava fasády;
 • v roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky;
 • v roce 2008 byla provedena z grantu Norských fondů „Modernizace herních prvků na zahradě v MŠ Tábor – Měšice“;
 • v roce 2009 proběhla rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení;
 • v roce 2010, v únoru, byly mateřské škole dány opět k plnému užívání prostory, které dříve sloužily jako jídelna pro děti ZŠ;
 • v roce 2011 byla provedena celková rekonstrukce plynové kotelny;
 • v letech 2012 – 2015 byly provedeny celkové opravy podlah a výměna obložení stěn ve třídách, šatnách a vstupním prostoru;
 • v letech 2014 – 2015 proběhla celková rekonstrukce terasy, byly prořezány a pokáceny staré ovocné stromy na zahradě a vysázeny nové.

V dubnu 2009 v rámci projektu „Modernizace ZŠ a MŠ Tábor – Měšice“ započala výstavba tělocvičny a jídelny pro ZŠ, která navazuje na budovu mateřské školy a která slouží pro základní a mateřskou školu. Toto zařízení bylo předáno do užívání 12. února 2010. 

V důsledku letité neuspokojivé situace s kapacitou mateřské školy se zřizovatel rozhodl do příštích let přistavět ke stávajícímu komplexu ještě jednu třídu. V současné době je vyhotovena studie na tuto akci.