Obsah

Otevření základní školy od 25.5.2020

 

Na základě návrhu MŠMT ČR bude od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách za dodržení následujících bezpečnostních opatření a hygienických podmínek.

 • Organizace vyučování se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických pracovníků s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení souvisejících s opatřením s výskytem koronaviru.
 • Obě budovy základní školy budou otevřeny od 7:40 do 16:00.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Vzdělávání žáků bude probíhat ve skupině o maximálním počtu 15 žáků. Každý žák bude v samostatné lavici.
 • Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd (bude stanoveno podle počtu přihlášených žáků). Vzájemný kontakt skupin bude omezen na minimum. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Žáci budou do školy vpuštěni pod dohledem pedagogického pracovníka v časových intervalech nejdříve v 7:40 (čas vstupu jednotlivých skupin a místa převzetí žáků dodáme později). Je třeba, aby žáci dodržovali určený čas a přicházeli ke škole ve vymezenou dobu.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, kteří vlastní 2 kusy roušek a sáček na jejich uschování.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky onemocnění.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům s nasazenými osobními ochrannými prostředky.
 • Vstup do budovy školy je zakázán zákonným zástupcům žáků, případně doprovodu žáka.
 • Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy a v době pobytu ve škole.
 • Po celou dobu pobytu ve škole budou mezi jednotlivci udržovány odstupy minimálně ve vzdálenosti 1,5 m, pokud není možné dodržet odstup 2 metry.
 • Účast na vzdělávání ve škole bude povolen pouze žákům, jejichž zákonní zástupci vyplnili čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a byli písemně seznámeni s vymezením rizikových skupin. Vyplněné čestné prohlášení odevzdá žák (zákonný zástupce) při prvním vstupu do školy.
 • Dopolední dobrovolná prezenční výuka bude probíhat denně od 8:00 do 12:15 (dle rozvrhu jednotlivých skupin). Dopolední část vzdělávání je zaměřená na naplňování obsahu ŠVP dle rozvrhu.
 • Odpolední část vzdělávání bude probíhat od 12:15 do 16:00 se zaměřením na zájmové aktivity dle obsahu ŠVP ŠD.
 • Školní jídelna bude v provozu. Odhlášky obědů budou probíhat dle stávajících pravidel.
 • S ohledem na personální zajištění budou se moci odpoledního bloku účastnit pouze mladší žáci - 1.až 3. třídy.
 • Některé skupiny nebudou pracovat s třídním učitelem (bude stanoveno podle počtu přihlášených žáků), ale školou určenými pedagogy. Třídní učitel bude nadále pokračovat v distanční výuce.
 • Žák, který se zúčastní i odpoledních aktivit, bude mít zákonným zástupcem jasně určený čas odchodu ze školy. Žák bude odcházet sám, zákonný zástupce může žáka vyzvednout před školou.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka, informuje zákonný zástupce ihned o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Žákovi, který se nebude řídit pokyny pedagogických pracovníků k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a svým chováním bude ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu, bude odňata možnost pobytu ve škole.
 • Bude-li žák svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních žáků, bude okamžitě izolován a budou o této skutečnosti informováni zákonní zástupci, kteří si žáka neprodleně vyzvednou ve škole.
 • Bude-li žák v průběhu vyučování vykazovat odchylky od běžného zdravotního stavu, je neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany zdraví a intimity. O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce, který se pro žáka neprodleně dostaví, a hygienická stanice.
 • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Přihláška k vzdělávání od 25.5..docx (12.61 kB)

Přihláška k vzdělávání od 25.5..pdf (88.78 kB)

Čestné prohlášení.pdf (248.23 kB)

 

Pokyny pro vyplnění a odeslání/předání přihlášky k dobrovolné výuce


1. Zákonný zástupce si může přihlášku stáhnout a vyplnit a následně zaslat na e-mail třídní učitelky.

2. Zákonný zástupce, který nemá možnost přihlášku stáhnout a vyplnit, ji pošle třídní učitelce v následující formě:

 • jméno a příjmení dítěte, třída
 • dopolední vzdělávací aktivity  ANO/NE,
 • dopolední i odpolední aktivity ANO/NE (pouze 1. – 3. třída)

  Odchod z odpoledních aktivit (nutné vyplnit):

 • Po  13:00    14:00     15:00    16:00
 • Út  13:00    14:00     15:00    16:00
 • St  13:00    14:00     15:00    16:00
 • Čt  13:00    14:00     15:00    16:00
 • Pá  13:00    14:00     15:00    16:00

   

 • jméno a příjmení zákonného zástupce

  3. Zákonný zástupce může vyplněnou přihlášku odevzdat po předešlé domluvě v kanceláři školy.
  Vyplněnou přihlášku musí zákonný zástupce dodat do školy nejpozději 18. 5. 2020 do 13:00 hod. Potom již nebude možné žáka přihlásit!

   

Výsledky zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

Vývěska_ZŠ_2020.pdf (216.93 kB)

Zprávy

Otevření základní školy od 25.5.2020

Na základě návrhu MŠMT ČR bude od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách za dodržení následujících bezpečnostních opatření a hygienických podmínek. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: