Obsah

Omezení provozu základní školy - distanční výuka

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků,

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne12.října 2020 č.1021o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm.b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 14.10. do 23.10. 2020 bude na naší Základní škole a Mateřské škole Tábor-Měšice, Míkova 64 probíhat distanční výuka:

1. off-line výuka (od 14.10. do 23.10. 2020)

Výuka neprobíhá přes digitální platformy komunikace, zadávání úkolů je předkládáno písemně, telefonicky, osobní účastí (osobní konzultace na základě předešlé domluvy), přes vývěsku školy.

Žáci plní úkoly zadané učitelem z učebnic, učebních materiálů a pracovních listů. Dále se může jednat o plnění úkolů formou slohů, čtenářských deníků, projektů.

Tento způsob výuky může být součástí on-line výuky.

2. on-line výuka (od 19.10. do 23.10. 2020)

Probíhá prostřednictvím internetu a je podporována digitálními technologiemi a softwarovými nástroji, video konference na platformě MS TEAMS.

Podrobný rozvrh on-line výuky, rozdělení dětí do skupin a instrukce k nastavení pro videokonference budou s předstihem zaslány.

Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho sociálního statusu.

Prosíme rodiče, aby sledovali vývěsku a webové stránky školy, kde budou průběžně zveřejňovány informace v souvislosti s uzavřením základní školy.

Pokud vyvstanou jakékoliv dotazy z Vaší strany, neváhejte mne kontaktovat na e-mailu: reditelka@zsmesice.cz nebo na tel. č.: 774 741 187.

Budete-li žádat o OČR, sledujte stránky OSSZ, kde bude ke stažení formulář – Čestné prohlášení ZZ. Můžete kontaktovat paní Ing. Hejlovou (720 375 800) – koncem týdne. Škola žádné potvrzení nevystavuje.

Ve dnech 26.10. a 27.10. budou dny volna, 28.10. státní svátek, 29.10. a 30.10. 2020 budou „podzimní prázdniny“ (na ně se OČR nevztahuje).


Děkuji Vám za vstřícné jednání, spolupráci a přeji všem za celý kolektiv základní školy pevné zdraví.

 

Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

----------------------------------------------------------

Školní jídelna/provoz od 14.10. - 23.10.
1) Žáci mohou obědvat ve školní jídelně od 11:30 do 12:30. V jiném čase nebude strava vydána.
2) Žáci si mohou vyzvednout oběd, který bude připraven v menuboxech (není možno vydávat oběd do vlastních nádob) od 11:30 – 12:30.
V obou případech je nutné obědy přihlásit na tel. 381 252 898, 778 764 789 do 12:00.
26. – 30. 10. není školní jídelna v provozu.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64

3. 11. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, bude na naší základní škole volena nová školská rada. Volební období bude trvat 3 roky, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) do rady nevolí. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Na základě rozhodnutí Rady města Tábora bude mít Školská rada ZŠ a MŠ Tábor – Měšice 6 členů.

Volba oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se bude konat v den třídních schůzek 3. 11. 2020 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

V případě, že se třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků nebudou moci konat z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID – 19, proběhnou volby 3. 11. 2020 od 16.00 hod. do 18.00 hod. ve vstupu do školní budovy č. 43 za dodržení následujících hygienických opatření – vstup s rouškou, dodržení odstupu 2 m, použití dezinfekce rukou; pokud nebudete mít předem vyplněný hlasovací lístek, doporučujeme vlastní psací potřeby.

Návrhy kandidátů na členy školské rady se mohou podávat do 20. 10. 2020. 

Písemný návrh musí obsahovat: jméno, příjmení (event. titul) navrhovaných kandidátů; jméno, příjmení, bydliště, podpis navrhovatele a datum podání. Navrhnout můžete i sami sebe.  Berte prosím v úvahu, že funkční období je tříleté, proto by bylo vhodné vybírat kandidáty z rodičů žáků I. a II. třídy. Návrh odevzdejte třídní učitelce nebo do schránky školy před vstupem do budovy Míkova 64, případně zašlete na e-mail: reditelka@zsmesice.cz (Formulář pro návrh kandidátů je přílohou tohoto sdělení).

Listiny kandidátů budou zveřejněny od 23. 10. 2020 ve vývěsce školy a ve vestibulu budov Základní školy Míkova 64 a Míkova 43.                                                                                   

Hlasovací lístky obdrží voliči z řad zákonných zástupců žáků v době konání třídních schůzek 3. 11. 2020 prostřednictvím třídního učitele jejich dítěte, v případě nekonání třídních schůzek budou k dispozici na www.zsmesice.cz (od 23. 10. 2020) nebo v místě konání voleb v budově ZŠ Míkova 43.

Hlasovací lístky mohou zákonní zástupci vhazovat do volební urny během konání třídních schůzek od 16.00 hod. do 18.00 hod. na obou bodovách ZŠ, v případě nekonání třídních schůzek ve vestibulu školní budovy Míkova 43 3. 11. 2020 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

 

Výsledky voleb budou zveřejněny ve vývěsce školy a na www.zsmesice.cz.               

 

Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy


Návrh na člena školské rady.docx (10.78 kB)

 

 

 

 

 


 

 

Zprávy

Informace o provozu školní jídelny 14.10. - 23.10.

Provoz školní jídelny od 14.10. do 23.10.2020 celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor:

Omezení provozu základní školy - distanční výuka

Od 14.10. do 23.10. 2020 bude na naší základní škole probíhat distanční výuka. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Volby do školské rady 3.11.2020

Dne 3.11.2020 se v ZŠ a MŠ Tábor-Měšice uskuteční volby do školské rady. celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: